ข้อมูลโรงเรียน

อัตลักษณ์สถานศึกษา

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

1.1 ปรัชญาของโรงเรียน

ธมฺจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

ปณิธาน

1. โรงเรียนจักการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. นักเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 75 ขึ้นไป

3. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 100

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

5. ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

คำขวัญของโรงเรียน

คุณธรรมนำหน้า การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์

1.2 สัญลักษณ์ของโรงเรียน(ตราประจำโรงเรียน)

แถบแพรป้าย หมายถึง ความร่วมมือในทุกฝ่าย

มงกุฎ หมายถึง รางวัลแห่งความสำเร็จ

รัศมีแฉก หมายถึง แสงสว่างแห่งความรุ่งเรืองในทุกด้าน

1.3 สีประจำโรงเรียน สีเหลือง – สีม่วง

สีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสวด้วยปัญญาที่เฉียบแหลม ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการแสวงหาความรู้

มีความอ่อนโยน อ่อนน้อมและเป็นคนดีของสังคม

สีม่วง หมายถึง ความสามัคคี ความสงบร่มเย็น ปราศจากอบายมุขสิ่งเสพติด มีความพอเพียงการพัฒนาที่

สมดลยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันให้ความ ความสงบ ร่มรื่น ปราศจากอบายมุขสิ่งเสพติด ทุกคนอยู่อย่างพอเพียง

1.4 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาความรู้สู่ ความเป็นเลิศ ครูได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมและพึงพอใจในการบริหารจัดการ

1.5 พันธกิจของโรงเรียน

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

5. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

1.6 เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการส่งเสริม

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

2.1 ปัญหาของโรงเรียน

1. ผู้เรียนขาดทักษะการอ่าน การเขียน

2.2 มาตรการแก้ปัญา

1. สอนซ่อมเสริม

2. ครูใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย

3. ครูสอนสอดแทรกบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ

4. ชุมนุมวิชาการ

2.3 โครงการแก้ปัญหา

1. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

2. โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการระดับชาติ NT , O-NET , LAS