บุคลากร

นายอภิวัฒน์ ปราณีตพลกรัง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรพิน ทวีภัทยกูล

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาราวีย์ ดีบ้านโสก

ครูผู้ช่วย

นางสาวจรินยา กวัติภา

ครูผู้ช่วย

นางสาวยุวันดา อุดาสา

ครูผู้ช่วย

นางสาวกิ่งแก้ว ผลพูน

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสมฤทัย เจริญวัย

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุนันทา กลายชัยภูมิ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวน้ำหอม จำเริญสุข

ครูอัตราจ้าง

นางสาวนวพร ค่อมชัยภูมิ

ครูธุรการ

นายไร ปุณลา

นักการภารโรง